روشنایی صبا ترانس

وال واشر

تولیدکننده وال‌واشر خطی

از 10 تا 300 سانتی متر

از 2 تا 100 وات

در رنگ‌های مختلف

وال واشرهای صباترانس

والواشر 9 سانتی متری

وال واشر 2 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 2 وات
 • وزن: 0/16 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 9.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 240 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 2 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 2 وات
 • وزن: 0/16 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 9.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 240 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 15 سانتی متری

وال واشر 3 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 3 وات
 • وزن: 0/23 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 360 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 4 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 4 وات
 • وزن: 0/23 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 480 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 15 سانتی متری

وال واشر 3 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 3 وات
 • وزن: 0/23 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 360 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 4 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 4 وات
 • وزن: 0/23 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 480 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 20 سانتی متری

وال واشر 6 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 6 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 20 سانتی | 25 سانتی | 30 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 6 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 6 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 20 سانتی | 25 سانتی | 30 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 25 سانتی متری

وال واشر 6 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 6 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 20 سانتی | 25 سانتی | 30 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 9 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 9 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 25 سانتی | 50 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 25 سانتی متری

وال واشر 6 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 6 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 20 سانتی | 25 سانتی | 30 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 9 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 9 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 25 سانتی | 50 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 35 سانتی متری

وال واشر 6 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 6 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 20 سانتی | 25 سانتی | 30 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 10 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 10 وات
 • وزن: 0/46 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5/5 × 4 × 35 سانتی‌متر
 • شار نور: 1200 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 6 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 6 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 20 سانتی | 25 سانتی | 30 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 10 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 10 وات
 • وزن: 0/46 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5/5 × 4 × 35 سانتی‌متر
 • شار نور: 1200 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

والواشر 50 سانتی متری

وال واشر 9 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 9 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 25 سانتی | 50 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 12 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 12 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 75 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

والواشر 50 سانتی متری

وال واشر 9 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 9 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 25 سانتی | 50 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی

وال واشر 12 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 12 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 75 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

والواشر 75 سانتی متری

وال واشر 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 75 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 75 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

والواشر 100 سانتی متری

وال واشر 12 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 12 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 75 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 24 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 24 وات
 • وزن: 1/25 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 2880 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی (1 متری)

وال واشر 36 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 36 وات
 • وزن: 1/27 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 4320 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی (1 متری)

والواشر 100 سانتی متری

وال واشر 12 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 12 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • طول‌های قابل انتخاب: 50 سانتی | 75 سانتی | 100 سانتی
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × X سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی ( 1 متری)

وال واشر 24 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 24 وات
 • وزن: 1/25 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 2880 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی (1 متری)

وال واشر 36 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 36 وات
 • وزن: 1/27 کیلوگرم
 • ابعاد دقیق: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 4320 لومن
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، قرمز، بنفش و مولتی + پرچمی (1 متری)
Start typing to see posts you are looking for.