روشنایی صبا ترانس پیشرو در صنعت روشنایی ایران

روشنایی صباترانس

صنایع روشنایی صبا ترانس

وال واشر

تولیدکننده وال‌واشر خطی

از 10 تا 300 سانتی متر

از 2 تا 100 وات

در رنگ‌های مختلف

وال واشرهای صباترانس

والواشر 9 سانتی متری

وال واشر 2 وات

 • توان: 2 وات
 • وزن: 0.16 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 9.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 240 لومن

وال واشر 2 وات

 • توان: 2 وات
 • وزن: 0.16 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 9.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 240 لومن

والواشر 15 سانتی متری

وال واشر 3 وات

 • توان: 3 وات
 • وزن: 0.23 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 360 لومن

وال واشر 4 وات

 • توان: 4 وات
 • وزن: 0.23 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 480 لومن

والواشر 15 سانتی متری

وال واشر 3 وات

 • توان: 3 وات
 • وزن: 0.23 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 360 لومن

وال واشر 4 وات

 • توان: 4 وات
 • وزن: 0.23 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 15 سانتی‌متر
 • شار نور: 480 لومن

والواشر 20 سانتی متری

وال واشر 6 وات

 • توان: 6 وات
 • وزن 20 سانتی: 0.3 کیلوگرم
 • وزن 25 سانتی: 0.36 کیلوگرم
 • وزن 35 سانتی: 0.44 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن

وال واشر 6 وات

 • توان: 6 وات
 • وزن 20 سانتی: 0.3 کیلوگرم
 • وزن 25 سانتی: 0.36 کیلوگرم
 • وزن 35 سانتی: 0.44 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن

والواشر 25 سانتی متری

وال واشر 6 وات

 • توان: 6 وات
 • وزن 20 سانتی: 0.3 کیلوگرم
 • وزن 25 سانتی: 0.36 کیلوگرم
 • وزن 35 سانتی: 0.44 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن

وال واشر 9 وات

 • توان: 9 وات
 • وزن 25 سانتی: 0.37 کیلوگرم
 • وزن 50 سانتی: 0.65 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن

والواشر 25 سانتی متری

وال واشر 6 وات

 • توان: 6 وات
 • وزن 20 سانتی: 0.3 کیلوگرم
 • وزن 25 سانتی: 0.36 کیلوگرم
 • وزن 35 سانتی: 0.44 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن

وال واشر 9 وات

 • توان: 9 وات
 • وزن 25 سانتی: 0.37 کیلوگرم
 • وزن 50 سانتی: 0.65 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن

والواشر 35 سانتی متری

وال واشر 6 وات

 • توان: 6 وات
 • وزن 20 سانتی: 0.3 کیلوگرم
 • وزن 25 سانتی: 0.36 کیلوگرم
 • وزن 35 سانتی: 0.44 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن

وال واشر 10 وات

 • توان: 10 وات
 • وزن: 0.46 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 35 سانتی‌متر
 • شار نور: 1200 لومن

وال واشر 6 وات

 • توان: 6 وات
 • وزن 20 سانتی: 0.3 کیلوگرم
 • وزن 25 سانتی: 0.36 کیلوگرم
 • وزن 35 سانتی: 0.44 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن

وال واشر 10 وات

 • توان: 10 وات
 • وزن: 0.46 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 35 سانتی‌متر
 • شار نور: 1200 لومن

والواشر 50 سانتی متری

وال واشر 9 وات

 • توان: 9 وات
 • وزن 25 سانتی: 0.37 کیلوگرم
 • وزن 50 سانتی: 0.65 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن

وال واشر 12 وات

 • توان: 12 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.7 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.225 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن

وال واشر 18 وات

 • توان: 18 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.75 کیلوگرم
 • وزن 75 سانتی: 0.975 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.24 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن

والواشر 50 سانتی متری

وال واشر 9 وات

 • توان: 9 وات
 • وزن 25 سانتی: 0.37 کیلوگرم
 • وزن 50 سانتی: 0.65 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1080 لومن

وال واشر 12 وات

 • توان: 12 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.7 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.225 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن

وال واشر 18 وات

 • توان: 18 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.75 کیلوگرم
 • وزن 75 سانتی: 0.975 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.24 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن

والواشر 75 سانتی متری

وال واشر 18 وات

 • توان: 18 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.75 کیلوگرم
 • وزن 75 سانتی: 0.975 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.24 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن

وال واشر 18 وات

 • توان: 18 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.75 کیلوگرم
 • وزن 75 سانتی: 0.975 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.24 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن

والواشر 100 سانتی متری

وال واشر 12 وات

 • توان: 12 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.7 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.225 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن

وال واشر 18 وات

 • توان: 18 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.75 کیلوگرم
 • وزن 75 سانتی: 0.975 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.24 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن

وال واشر 24 وات

 • توان: 24 وات
 • وزن: 1.25 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 2880 لومن

وال واشر 36 وات

 • توان: 36 وات
 • وزن: 1.27 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 4320 لومن

والواشر 100 سانتی متری

وال واشر 12 وات

 • توان: 12 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.7 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.225 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 1440 لومن

وال واشر 18 وات

 • توان: 18 وات
 • وزن 50 سانتی: 0.75 کیلوگرم
 • وزن 75 سانتی: 0.975 کیلوگرم
 • وزن 100 سانتی: 1.24 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن

وال واشر 24 وات

 • توان: 24 وات
 • وزن: 1.25 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 2880 لومن

وال واشر 36 وات

 • توان: 36 وات
 • وزن: 1.27 کیلوگرم
 • ابعاد: 5.5 × 4 × 100 سانتی‌متر
 • شار نور: 4320 لومن
اسم محصول مورد نظرتان را بنویسید.